واحد توسعه آموزش EDO پیراپزشکی- چشم انداز
چشم انداز

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/7/22 | 
چشم انداز:(Vision)
پرورش نیروهای علاقه­مند و مستعد در دانشکده  بطوریکه از دانش ، مهارت و توان کافی  برای بهبود کیفی و انجام  تغییرات ضروری برای ارتقاء سطح آموزش و  نظام سلامت  برخوردار باشند و قرار گرفتن در سطح مطلوب و متناسب با نیازهای کشور و پیشرفت های  روز دنیا .
نشانی مطلب در وبگاه واحد توسعه آموزش EDO پیراپزشکی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=377.44258.91326.fa
برگشت به اصل مطلب