واحد توسعه آموزش EDO پیراپزشکی- معرفی
معرفی واحد رشد و بالندگی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/7/3 | 
واحد رشد و بالندگی
معرفی: پیشرفت و توسعه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در گرو ارتقای سطح دانش، بینش و مهارت اعضای هیات علمی آن می­باشد. اعضای هیات علمی مهمترین سرمایه­هی هر موسسه آموزش عالی محسوب می شوند و توانمند سازی آنها بر عملکرد آموزشی تاثیر گذاشته و موجبات تحقق رسالت­ها و اهداف گسترده مراکز آموزشی را فراهم می­آورد. توانمند­سازی از طریق ارتقای دانش و مهارت­های اعضای هیات علمی در حوزه یادهی-یادگیری، برنامه ریزی آموزشی و درسی، رهبری و مدیریت و پژوهش در آموزش باعث واگذاری قدرت و اختیار، ایجاد حس مسئولیت، افزایش مشارکت و انگیزش اعضای هیات علمی شده و در نتیجه باعث بهبود عملکرد آنها می­شود.
واحد رشد و بالندگی اعضای هیات علمی از حیطه های هفت گانه دفتر توسعه آموزش دانشکده است که مطابق با آیین نامه شرح وظایف مراکز و دفاتر مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور مورخ 12/15/ 1395، بر اساس نیاز سنجی در زمینه های مختلف آموزش، متولی هماهنگی و ارائه دوره های توانمند سازی اساتید و تقویت نیازهای آموزشی در راستای سیاست ها و اولویت های اسناد بالا دستی از طریق تهیه پمفلت، تولید محتوا، برگزاری کارگاهها و ژورنال کلاب، متولی هماهنگی و ارائه دوره های توانمندسازی اساتید می باشد.
منبع:
Tim Swanwick, Kirsty Forrest, Bridget C. O'Brien. Understanding Medical Education: Evidence, Theory, and Practice. Third Edition. 2019.
 
نشانی مطلب در وبگاه واحد توسعه آموزش EDO پیراپزشکی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=377.44140.90169.fa
برگشت به اصل مطلب