واحد توسعه آموزش EDO پیراپزشکی- اخبار
برگزاری جلسه سوم EDO

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/5/12 | 

جلسه سوم دفتر توسعه آموزش،  ساعت ۸:۳۰ الی ۱۰:۳۰، روز دو شنبه مورخ   ۲۳ تیر ماه ۱۳۹۹، در محل سالن اجتماعات شهید مفتح   برگزار گردید.
در راستای جلسه دوم دفتر توسعه آموزش دانشکده پیراپزشکی در سال ۱۳۹۹، مورخ دوشنبه ۹ تیر ۱۳۹۹ ‎ در مورد چگونگی هزینه کرد گرنت بسته های تحول و نوع آوری در آموزش علوم پزشکی)، چنانکه در آن جلسه مقرر ‏گشت، --پرزنت اعضای محترم در این خصوص انجام گرفت.
نشانی مطلب در وبگاه واحد توسعه آموزش EDO پیراپزشکی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=377.37948.104285.fa
برگشت به اصل مطلب