دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

فهرست افرادخانم دکتر ندا سرای گرد افشاری
مدیر دفتر توسعه آموزش دانشکده
عضو هیات علمی گروه بیوتکنولوژی پزشکی

آقای دکتر شهنام صدیق معروفی
مسئول واحد برنامه ­ریزی درسی
عضو هیات علمی گروه هوشبری
آقای دکتر ارشد حسینی
مسئول واحد آموزش پاسخگو
عضو هیات علمی گروه بیوتکنولوژی پزشکی
خانم دکتر بهناز قره گزلو
مسئول واحد ارزشیابی و سیستم سعاد
عضو هیات علمی گروه علوم آزمایشگاهی
خانم دکتر مینو شهیدی
مسئول واحد آموزش مجازی
عضو هیات علمی گروه هماتولوژی
خانم دکتر رویا شریفی
مسئول واحد توانمندسازی اعضای هیئت علمی
عضو هیات علمی گروه علوم آزمایشگاهی
خانم دکتر مژگان عشاقی
مسئول واحد مدیریت و رهبری آموزش
عضو هیات علمی گروه علوم آزمایشگاهی
آقای دکتر محمود براتی
مسئول واحد پژوهش در آموزش
عضو هیات علمی گروه بیوتکنولوژی پزشکی
خانم مرضیه جغتائی
کارشناس دفتر توسعه آموزش از فروردین 1394 تا کنون
کارشناس دفتر توسعه آموزش