دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

اهداف

 | تاریخ ارسال: 1398/3/13 | 
با استناد به آئین نامه شرح وظایف مراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی(EDC)  و دفاتر توسعه آموزش (EDO) در دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمان کشور، اهداف واحد ارزشیابی دفتر توسعه دانشکده پیراپزشکی به شرح زیر اعلام می‌گردد:
 1. هدایت و نظارت بر اجرای روش‌های نوین آموزشی و ارزشیابی برای توسعه و ارتقای کیفیت آموزش دانشکده؛
 2. سازماندهی، اجراء و نظارت بر ارزشیابی اعضای هیات علمی و فرآیندهای یاددهی-یادگیری؛
 3. ارتقای مستمر کیفیت آموزشی به وسیله تغییر در چگونگی روند تدریس اساتید؛
 4. هدایت و نظارت بر فرآیندهای ارزشیابی فراگیران و تحلیل نتایج آزمون‌ها با هدف ارتقای کیفی آن‌ها؛
 5. بررسی در مورد عملکرد اساتید، جهت تصمیم گیری برای انجام فعالیت‌های آموزشی؛
 6. تعیین کیفیت برنامه‌های آموزشی (شناسنامه درس، اهداف درس، محتوا، منابع، روش تدریس، چگونگی آزمون، چگونگی ایجاد انگیزه در یادگیرندگان و ...)؛
 7. شناخت نارسایی‌های آموزشی دانشجویان و ایجاد رغبت و کسب عادات صحیح آموزشی در فراگیران.
 
 

دفعات مشاهده: 470 بار   |   دفعات چاپ: 77 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اهداف

 | تاریخ ارسال: 1398/3/13 | 
با استناد به آئین نامه شرح وظایف مراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی(EDC)  و دفاتر توسعه آموزش (EDO) در دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمان کشور، اهداف واحد ارزشیابی دفتر توسعه دانشکده پیراپزشکی به شرح زیر اعلام می‌گردد:
 1. هدایت و نظارت بر اجرای روش‌های نوین آموزشی و ارزشیابی برای توسعه و ارتقای کیفیت آموزش دانشکده؛
 2. سازماندهی، اجراء و نظارت بر ارزشیابی اعضای هیات علمی و فرآیندهای یاددهی-یادگیری؛
 3. ارتقای مستمر کیفیت آموزشی به وسیله تغییر در چگونگی روند تدریس اساتید؛
 4. هدایت و نظارت بر فرآیندهای ارزشیابی فراگیران و تحلیل نتایج آزمون‌ها با هدف ارتقای کیفی آن‌ها؛
 5. بررسی در مورد عملکرد اساتید، جهت تصمیم گیری برای انجام فعالیت‌های آموزشی؛
 6. تعیین کیفیت برنامه‌های آموزشی (شناسنامه درس، اهداف درس، محتوا، منابع، روش تدریس، چگونگی آزمون، چگونگی ایجاد انگیزه در یادگیرندگان و ...)؛
 7. شناخت نارسایی‌های آموزشی دانشجویان و ایجاد رغبت و کسب عادات صحیح آموزشی در فراگیران.
 
 

دفعات مشاهده: 483 بار   |   دفعات چاپ: 105 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر